اصفهان

در اصفهان، ایران
امروز: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر اصفهان، در استان اصفهان، ایران

اطلاعات شهر اصفهان

آب و هوای شهر اصفهان

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۲۹ درصد، فشار: ۲۸۴۱۱.۸۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۹

ساعت: ۲۰:۰۲

دما: °۲۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)