اصفهان

در اصفهان، ایران
امروز: چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر اصفهان، در استان اصفهان، ایران

اطلاعات شهر اصفهان

آب و هوای شهر اصفهان

سرعت باد: ۱۲.۸۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۵۳ درصد، فشار: ۲۸۵۸۱.۱۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۵

ساعت: ۱۷:۲۰

دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)